Kunskap och kompetens

Det är skillnad på att ha kunskap och att vara kompetent. Hur mycket kunskap man än har är man hjälplös om man inte kan använda kunskapen i sitt eget liv. Faktakunskapen måste bearbetas och integreras så att den skapar förståelse och blir till förtrogenhetskunskap. Det går att lära av andra, men det kräver en aktiv insats. I gesällutbildningen överför mästaren erfarenhetskunskap och förtrogenhetskunskap till lärlingen som imiterar, identifierar sig med mästaren och lär genom att göra likadant. Man lär genom att härma förebilder. Kompetens är förmåga till handling. Kompetens får man genom aktiv träning och reflektion. En kompetent människa har förmåga att lösa problem. En människas kompetens är beroende av både hennes vilja och förmåga. En människa som är frisk kan vara kompetent i alla möjliga sammanhang, medan hon som sjuk kan vara inkompetent att utföra även enkla göromål. Kompetens handlar om en grundläggande förmåga att göra vad som behöver göras, att lära av erfaren-het, att skapa kreativa lösningar och att se nya sammanhang. Kompetens kan utvecklas via utbildning eller via praktiskt arbete. Det praktiska arbetet och det dagliga lärandet är det som har den långsiktigt största effekten.

Har du kunskap nog att förstå sambandet mellan hur du tänker och beter dig och hur du mår? Förståelsen av symtomen bestämmer hur du använder sin förmåga. För att lära dig att leva bra liv med kvarstående symtom räcker det inte med kunskap, färdighet, förtrogenhet och förmåga. Din uppfattning om symtomen, dig själv och omvärlden är avgörande. Det är din uppfattning som avgör hur du förhåller dig till dig själv, dina problem och symtom. Om du uppfattar dig som ett offer utan eget ansvar så blir rehabiliteringsresultatet därefter.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *