Etik och moral

Etik är teorin bakom människans handlande. Moral är etikens praktiska tillämpning. Etik är ett normsystem som bygger på respekt för andra människor och ett ansvarstagande för de val man gör i livet. Etiska regler kan handla om förbud, men också om påbud. Påbuden är någon slags minimigräns som inte får understigas. Djurens beteende styrs av instinkter. Människans beteende styrs däremot av medvetna och omedvetna val. Normer och värderingar styr dessa val. De överförs från generation till generation och ser olika ut i olika kulturer. Ett sätt att ta ut kompasskurs i svåra beslutssituationer är att försöka skilja mellan en rätt och en god handling. En handling kan vara rätt och god. Men den kan också vara rätt utan att vara god, eller god utan att vara rätt. En handling kan vara rätt enligt lagar och förordningar men mindre god när man ser på resultatet. Försäkringskassans agerande kan t.ex. vara rätt utan att handlingen är god. Samvetet är ett unikt mänskligt fenomen som fungerar som en inre stoppknapp. När man står i begrepp att göra något som man vet inte är rätt hör de flesta människor en inre röst som påpekar att det är fel. Felhandlingar leder till skuld och skam.

I människors liv finns det nästan alltid en spänning mellan verklighet (hur livet är) och ideal (hur livet bör vara). I verkligheten kanske du är på ett visst sätt. Men du kanske skulle vilja vara annorlunda. Så länge avståndet mellan din verklighet och ditt ideal inte är för stort är det spännande att leva. Du försöker förändra livet och leva upp till dina ideal. Du är levande. Men om avståndet blir för stort blir de ouppnåeliga målen till krav som tynger. Då behöver du kanske realitetsanpassa din idealbild av verkligheten.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *