Bokrecensioner

Nedan följer några böcker. I Värkstadsbokhandeln kan du själv skriva en recension och läsa vad andra har skrivit. Till Värkstadsbokhandeln kommer du genom att klicka på följande ikon

Värkstadsbokhandeln

”Böckerna har gett mej bekräftelse och aha-upplevelser. Du är verkligen en mästare på att sätta ord på svåra livsfrågor. Och jag är djupt imponerad över det digra arbete du utfört och fortsätter att utföra.”
Mary

I följande recensionslista står böckerna i den ordning de är utgivna.


Väckarklockor

Väckarklockor

Denna upplaga, helt omarbetad och utökad, bygger på otaliga patientkontakter och författarens sammanfattningar ur referenslistans rikhaltiga moderna litteratur om samhällsfrågor, psykologi och levnadskonst. De drygt hundra kapitlen har konsekvent en förstasida med rubrik och träffande, ofta humoristisk, illustration plus tre textsidor. Här behandlas lidandets former, hjälp utifrån och egenterapi, självrannsakan och strategier för en ljusare framtid – med existentiella frågor i fokus. Läsaren aktiveras med diskussionsfrågor. Boken vänder sig till smärtpatienter och andra långtidssjukskrivna, anhöriga och vårdpersonal och lämpar sig för såväl egen läsning som diskussionsunderlag. Till förtjänsterna hör författarens positiva livssyn, den välformulerade texten med pedagogiska illustrationer och citat, tilltalande layout och ett omfattande sakregister. Avslutningskapitlet heter Livsvisdom. Det är egentligen vad hela boken handla om.

Carl G. Dencker
Bibliotekstjänst


Att acceptera det oacceptabla

Att acceptera det oacceptabla

Gunilla Brattberg är legitimerad läkare och bl.a. adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik vid Lunds Tekniska Högskola. Hon har publicerat en stor mängd böcker i ämnet. Här är huvudtemat behandling av fysisk och psykisk smärta med ”integrativ medicin”, där terapiformer från västerländsk skolmedicin kombineras med österländsk alternativ, komplementär medicin. Hon inleder med allmänna synpunkter på olika förhållningssätt till smärta, psykiska problem och existentiella frågor och presenterar kortfattat några psykoterapeutiska metoder och meditationstekniker. Mer utförligt beskrivs självträningsprogrammen ”medveten närvaro” (meditations- och yogaövningar) samt ”energikinackning” där affirmationer, självbekräftande fraser, kombineras med knackningar på utvalda akupunkturpunkter. Författaren förhåller sig ”nyfiket skeptisk” till den senare behandlingen, fortfarande ej vetenskapligt utvärderad. Boken är i första hand avsedd som vägledning för människor som inte fått hjälp genom traditionell  vård. Den är välformulerad, lättillgänglig och präglas av Brattbergs stora erfarenhet och positiva attityd.

Carl G. Dencker
Bibliotekstjänst


Ömma tår

Ömma tår

I den här boken – en i en serie – berättar Gunilla Brattberg om sina erfarenheter av vad som kan dölja sig bakom svårbehandlad värk/smärta. Metaforen ”ömma tår” står för en psykisk överkänslighet som ofta bottnar i påfrestande livshändelser eller trauman som inte kunnat bearbetas. Dessa är som dolda varbölder i form av känslor av skam, skuld och dåligt självförtroende och ömmar vid beröring. Smärtan kan ha uppstått när psyket inte mäktat bearbeta och kroppen tvingats ta över. All behandling kräver till att börja med en bättre förståelse för hur smärtan har uppstått. Det är just detta den här boken vill förmedla, och då den är ytterst lättläst och försedd med lustiga små teckningar bör den ha goda chanser att nå sin målgrupp, människor med ömma tår och folk i deras närhet.

Hellis Sylwan
Bibliotekstjänst

Jag har efter en svår tid i sorg då det rör om mkt i ryggsäcken läst flera av dina böcker bl.a ömma tår som jag av en händelse hittade på biblioteket. Dina böcker är fantastiska så lättlästa och utan krångligheter så att alla kan förstå.

Mona -Lisa


Att hantera det ohanterbara

Att hantera det ohanterbara

Gunilla Brattberg är troligen landets mest kända smärtläkare med drygt 35 års erfarenhet som behandlare, forskare och författare till en lång rad böcker i ämnet. Här vänder hon sig till ”alla som kört fast i livet till följd av sjukdom, skada eller funktionshinder”, där läkemedel, sjukgymnastik och sjukskrivning inte räcker till. Anhöriga och vårdpersonal hör också till målgruppen. Författaren beskriver en mängd exempel på ”bördor”: smärta, hjälplöshet, rädsla, skuld, skam, sorg, bitterhet… Hon presenterar så en rad metoder för coping (bemästrande): strategier för meningsskapande, betydelsen av kulturella aktiviteter. Stort utrymme får det stöd man kan erhålla från religion, andlighet, symbolhandlingar och riter. Ett antal frågeformulär om copingstrategier och ett 60-tal aktuella referenser avslutar. Texten är välskriven, framställningen pedagogisk och mestadels lättbegriplig. Här möts författarens erfarenhet och beläsenhet från områdena vård, psykologi, filosofi och teologi med anknytning till coping. Boken aktualiserar en mängd existentiella frågor och vidgar perspektivet. 

Carl G. Dencker
Bibliotekstjänst


Hållfasthetslära för människa

Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn

Bokens ledtråd är att maskiner som t.ex. bilar kräver regelbundet underhåll för att fungera – ingen ifrågasätter detta – medan människor förväntas fungera av sig själva. Författaren kommer med checklistor, verktyg, för olika situationer och råd kring hur man kan gå vidare. Den som verkligen vågar att satsa tid och tar till sig både mer negativa och positiva tolkningar, idéer och känslor kring sina resultat, kan utvecklas och lära sig att hantera sin livssituation bättre. Stress, kriser, relationer, konflikter och mycket mer tas upp på ett nyanserat och välformulerat sätt. Sambanden mellan psyke och soma belyses genomgående.

Gunilla Melander
Bibliotekstjänst


Levande ord för långtidssjukskrivna

Levande ord för långtidssjukskrivna

Gunilla Brattberg har skrivit en bok att tänka, känna och meditera över. Målgruppen är långtidssjukskrivna och uppläggningen följer kyrkoårets sön- och helgdagar. Även profana högtidsdagar finns med. För varje dag finns ett budskap med en hänvisning till Väckarklockor (ny upplaga 2004), en berättelse och en bön. Innehållet följer för varje dag ett tema som t.ex. Accepterande, Livsmål och Livskraft, Lycka och Glädje. Om läsaren skall ta till sig texterna krävs tid till eget tanke- och känsloarbete. En god idé är att helt enkelt följa bokens struktur och att ha några dagar att bearbeta och smälta innehållet, för att komma underfund med vad som gäller en själv. En ordlista finns liksom register där man kan leta teman som är aktuella för en själv. Illustrationerna finns i Väckarklockor. Det är inte nödvändigt att ha denna, men associationerna flödar kanske friare. Boken är givande oavsett livssyn.  

Gunilla Melander
Bibliotekstjänst

En klok och inspirerande bok som ger läsaren nytt hopp om framtiden. En guldgruva på sängbordet.

Rolf Malm
Ordf. Svenska smärtföreningen


Rehabiliteringspedagogik

Rehabiliteringspedagogik

för arbete med långtidssjukskrivna i grupp

Författaren beskriver hur Värkstaden arbetar med långtidssjukskrivna i grupp. Den pedagogik som används presenteras i första halvan av boken. Målet för rehabiliteringen är ökad livskvalité, som fås genom långsam vandring ofta från kaos till ökat ansvarstagande för sitt eget välbefinnande. Brattberg skriver engagerande, med konkreta exempel på människor som blivit hjälpta. Hon förklarar teoretiska begrepp lättfattligt och illustrerar med tydliga figurer. Existentiella frågor diskuteras i grupperna och självkännedom blir viktig. Så kallade värkmästare som lever bra med värk fungerar som förebilder för nya i gruppen. Boken borde läsas av vårdpersonal, beslutsfattare och alla som är intresserade av att förbättra sin hälsa.

Eva Martinsson
Bibliotekstjänst


Pedagogik för rehabilitering

Pedagogik för rehabilitering

I denna bok står pedagogiken i centrum. Författaren gör en genomgång av olika sätt att lära, men fokuserar på lärande hos vuxna. Författaren menar att det inom vården saknas pedagogisk medvetenhet för att lära patienter hur de ska handskas med sin nya situation. Denna bok är informativ och kan vara till stor nytta för både läkare och sjuksköterskor, som arbetar med långtidssjukskrivna patienter. Brattberg använder ett språk som är lätt att förstå. Avsnittet Pedagogikens idéhistoria är en kortfattad översikt över ämnet. Kapitlen på slutet är praktiskt inriktade och lär nog bli de mest lästa.

Eva Martinsson
Bibliotekstjänst


Rehabilitering i självhjälpsgrupp

Rehabilitering i självhjälpsgrupp

Gunilla Brattberg har skrivit flera böcker om konceptet Värkstaden, både om hur själva arbetet i grupperna gåt till och om pedagogiska modeller att arbeta med. Nu kommer hon med en kortfattad ledarhandbok för rehabilitering i självhjälpsgrupper. Den är upplagd med tips till ledare och går dels ut på att ledaren skall lära sig självkännedom, dels ger den råd om olika förhållningssätt en ledare kan inta. På slutet finns en del praktiska övningar. Handboken hänvisar också till de andra böckerna för utförligare information. Boken är pedagogiskt upplagd och lättläst. Den vänder sig till ledare för självhjälpsgrupper, i första hand för Värkstaden- och Hälsosantgrupper, men kan användas även av andra.

Eva Martinsson
Bibliotekstjänst


Enastående

Enastående. Om livet med högfungerande autism

Författaren beskriver hur det har varit att leva mer än femtio år med symtom men utan diagnos. Enstående är en mycket angelägen bok. Den visar att man kan vara extremt högutbildad och diagnosen högfungerande autism/Aspergers syndrom. Den visar att man kan vara genial inhom vissa områden och ha stora svårigheter inom andra. Den visar hur kompensationsmekanismer och överlevnadsmekanismer kan uppstå, men att priset kan vara orimligt högt. Den visar på vikten av diagnos. Men främst visar den på det enklaste men samtidigt svåraste att vi professionella måste våga se och ta till oss annorlunda verkligheter.

Christina Lögdahl
Psykolog


Guide i helvetet

Guide i helvetet.

Personlig ordbok om livet med Aspergers syndrom.

Boken är ingalunda alltigenom nattsvart som titeln antyder. Den rymmer en hel del galghumor. Detta är en bok att inspireras av. Man gör nedslag, får associationer, börjar bläddra. En forskare kan få forskningsuppslag, en förälder kan få idéer som berör hennes barn, en människa med Aspergers syndrom kan hitta en annorlunda struktur att fundera utifrån. Hoppas att din nyfikenhet leder till att du också botaniserar i ”Guide i helvetet”. Det är den värd.

Bodil Jönsson
Professor i Rehabiliteringsteknik, Certec, LTH, Lunds Universitet


Innanförskap

Innanförskap.

Autismspektrumtillståndets funktionshinder inifrån.

I den här boken beskriver Gunilla Brattberg livet med Aspergers syndrom som att leva som i en sarkofag. Hon har haft många svårigheter men ändå lyckats uträtta mycket och hon förklarar varför. Hennes funktionsnedsättning har ibland varit en fördel i arbetet som läkare. Boken kan öka förståelsen för personer med Aspergeras syndrom. Det är en personlig berättelse och läsaren kommer författaren mycket nära. Den vänder sig till dem som har diagnosen och dem som möter personer med den, särskilt till personal ihnom sjukvård och på Försäkringskassan. Språket är enkelt och klart. Det finns många böcker om Asperger. Den här är speciell och olik de andra med sin öppenhet och tydlighet.

Kitte Arvidsson
Bibliotekstjänst
(häftepos 09121287)


Balansgång på slak lina

Balansgång på slak lina.

Om att åldras med autismspektrumtillstånd.

Detta är den enda boken om äldre med Aspergers syndrom/autism och om det stöd och den förståelse de kan behöva. Boken beskriver funktionsnedsättningarna mycket bra; om trötthet, minnet, förmåga att förstå andra människor och hur de tänker, koncentrationsförmåga och förmåga att se helhet och förstå sammanhang. Dessutom finns beskrivning och tankar om att bli äldre, om äldrevård och samhällets syn på äldre. Balansgång på slak lina innehåller både fakta och författarens egna erfarenheter. Texten är välskriven, bra strukturerad och fackuttryck förklaras. Det finns ingen särskild utbildning om äldre med autism/Aspergers syndrom men den här boken borde passa i utbildningar och för personal i hemtjänst och äldrevård som vill skaffa sig kunskap. I slutet finns en test och dokument om rutiner och om mig själv som läsaren kan använda plus referenser. Gunilla Brattberg har bl.a. skrivit tre mycket läsvärda självbiografiska böcker om att leva med Aspergers syndrom och är läkare med smärtlindring som specialitet.

Kitte Arvidsson
Bibliotekstjänst
(BTJ-häfte nummer 24, 2011)

Autism och Aspergerförbundets tidskrift Ögonblick Nr4, 2011:
REcension av boken Balansgång på slak lina


Att förlåta det oförlåtliga

Att förlåta det oförlåtliga

Gunilla Brattberg har arbetat i drygt fyrtio år som läkare med anestesiologi och smärtlindring som specialitet. Hon inleder med beskrivning av olika kränkningar och trauman som mobbning, diskriminering, övergrepp och de skiftande reaktionerna: ältande, bitterhet och offerroll, skam-, skuld- och hämndkänslor. Störst utrymme får de rikliga aspekterna på förlåtelse och försoning, där författaren välformulerat och relativt lättillgängligt analyserar och systematiserar psykologiska begrepp och termer, oftast markerade i kursiv stil. Särskilt långtidssjukskrivna med traumatiska erfarenheter och deras vårdpersonal finner här mycket av värde liksom envar intresserad av detta centrala ämne – en bristvara i dagens samhälle.

Carl G. Dencker
Bibliotekstjänst
(BTJ-häfte nummer 12107021)


EFT vid PTSD

EFT vid PTSD

Handbok för tillämpning av själcvhjälpsmetoden EFT vid posttraumatiska stresstillstånd

Gunilla Brattbergs CV är omfattande: leg läkare, specialist i anestesi, docent i hälso- och sjukvårdsforskning, professor emerita i rehabiliteringspedagogik och författare till ett 30-tal böcker. I drygt 40 år har hon behandlat patienter med smärta och psykisk ohälsa, främst långtidssjukskrivna med PTSD, posttraumatisk stress. Hon har prövat många terapiformer och presenterar här EFT (Emotional Freedom Techniques). Metoden hämtar ingredienser från västerländsk psykologi och traditionell kinesisk medicin, främst läran om yin och yang, meridianer, kanaler genom vilka energi flödar. Detta flöde kan påverkas genom ”knackningar” på bestämda punkter, samtidigt som patienten repeterar affirmationer, korta satser med problematik- och accepterandefras. Tekniken beskrivs utförligt steg för steg med rikliga exempel på affirmationer. Den skolmedicinskt utbildade författaren var initialt skeptisk men övertygades av sina forskningsresultat och egenterapi. EFT hjälper inte alla, men när andra terapier inte fungerar, kan metoden vara ett alternativ värt att pröva.

Carl D. Dencker
Bibliotekstjänst


Avskriven

Avskriven!
Om en oempatisk sjukvård med pengar i centrum

Gunilla Brattberg är läkare, specialist i smärtlindring och anestesiologi, docent i hälso- och sjukvårdsforskning, professor emerita i rehabiliteringspedagogik. Nu är hon pensionär och har de senaste åtta åren själv fått uppleva patientrollen, som domineras av en plågsam trötthet plus ytterligare ett tjugotal symptom. Borreliainfektion är sannolik men ingen av de 34 läkare hon träffat har varit säker på diagnos eller terapi. Hon remitteras från klinik till klinik, möter bristande engagemang och motsägelsefulla besked – ”en enda stor kränkning”. Slutanteckningarna i journalerna blir oftast ”Avskrives”. En kontakt med en professor och tillika borreliaspecialist (på Åland!) ger stöd och styrka att kämpa vidare. Slutkapitlet summerar de brister författaren ser i dagens sjukvård. Det är en svidande kritik, sammanfattad i boktitelns underrubrik: Om en empatilös sjukvård med pengarna i centrum. Författaren slutar med många kloka, konkreta råd till förbättringar. Hon skriver ledigt och lättbegripligt och riktar sig till vårdpersonal, patienter och administratörer.

Carl D. Dencker
Bibliotekstjänst


Dömd att bli missbedömd

Dömd att bli missbedömd
Om det osynliga funktionshindrets dilemma.

De tänkta läsarna av denna skrift är såväl privatpersoner som professionella behandlare vilka möter människor med osynliga funktionshinder. Gunilla Brattberg är läkare, docent i hälso- och sjukvårdsforskning, pensionerad professor i rehabiliteringspedagogik samt själv diagnosticerad med Aspergers syndrom. Bokens utgångspunkt är autismspektrumtillståndets osynliga funktionshinder men framställningen kan applicera även på andra osynliga funktionshinder. I påfallande korta, ofta självcentrerade, textavsnitt kombinerade med avskalade punktlistningar diskuterar Brattberg sådana djupgående och mångbottnade ämnen såsom funktionshinder, normalitet, objektiva sanningar kontra subjektiva upplevelser, diskriminering, psykiatrin som förståelsecentrum, skattningsinstrument, patientstatus, livsstress och tröst. Bokens förtjänst är Brattbergs svidande, självutlämnande livserfarenhet.

Stig Knutsson
Bibliotekstjänst

—————————————————————————-

”Jag läser och förundras över hur precist Gunilla Brattberg beskriver
det som så många har upplevt och upplever i t.ex. kontakten med
sjukvården, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Författaren gör sin analys av olika situationer och vad de kan innebära för olika människor. Hur man, när man tänker efter, kan se att både agerande och bemötande ofta sker efter en mall för en ”normal” människa. Jag läser samma stycke flera gånger eftersom boken är så faktaspäckad i kombination med belysande exempel, oftast egenupplevda av författaren.
Boken leder till både eftertanke och diskussioner.”

Missbedömd och värderad
Bokens tema är att man med ett osynligt funktionshinder lätt blir missbedömd och värderad – då man i de flesta sammanhang bedöms efter normen för den s.k. ”normala” människan. Författaren belyser sitt resonemang med exempel från sitt eget liv, alltifrån hur hon har blivit bemött och behandlad i skolan, inom vården, på arbetsplatser och i
kontakt med olika myndigheter.

Osynliga funktionshinder
Bokens målgrupp är alla som har osynliga funktionshinder och alla de som
möter människor med osynliga funktionshinder. Eftersom kronisk smärta
klassas som ett osynligt funktionshinder, så är mycket av det som tas upp
i boken applicerbart på fibromyalgidrabbade. Författaren lotsar läsaren genom olika metoder och tankeprocesser, genom reflektioner av hur vi bedömer andra, varför vi blir bedömda/bedömer på ett visst sätt.

Bemötanden och missförstånd
Boken belyser på flera olika sätt hur orättvis sjukvården har blivit; du får
den vård som läkaren/mottagningen bedömer att du behöver utifrån hur läkaren (”miss-”) bedömer dig. I resonemanget kan man tänka sig
fibromyalgi som ett osynligt funktionshinder – smärta som känns men inte
syns – och hur detta kan leda till olika bemötanden och missförstånd både
inom sjukvården och i kontakten med försäkringskassa och arbetsförmedling.

Mycket läsvärd
Boken är: kort, koncis, faktaspäckad – och mycket läsvärd!
Läs den med eftertanke och ha gärna penna och block bredvid dig. Ämnet
som boken behandlar kommer många som läser den att känna igen sig i, men förhoppningsvis inte i allt. Ta dig tid att reflektera över hur man bedömer andra människor, eftersom det är bemötande och varför du som patient med ett osynligt funktionshinder blir bemött på ett visst sätt som är bokens tema. Väl värd att läsa, ha gärna gott om tid på dig. Kanske något för julledigheten? Avslutningsvis ett citat ur boken:
”Fråga inte en människa hur hon mår om du inte är beredd att lyssna på svaret.”

Cecilia Qwinth
Fibromyalginytt Nr 4 2014.


Äldre och Internet

Äldre och Internet

Jag har just med nöje läst Gunilla Brattbergs nya bok ”Äldre och Internet”. Gunilla Brattberg är leg. läkare, specialist i smärtlindring och professor emeritus i rehabiliteringspedagogik. Gunilla är medlem i SeniorNet Kungsholmen där hon drivit flera utbildningsprojekt som t.ex. surfplatteutbildning för 80plus-personer. Ämnet ”Äldre och Internet” är hett eftersom det är angeläget att motverka det digitala utanförskapet hos många äldre då nu alltfler samhällstjänster erbjuds via Internet som e-hälsa, e-förvaltning mm.

Boken är välskriven, ytterst kompetent och stöder traditionell beprövad undervisning kryddad med god anpassad pedagogik. Tipsen är många hur just äldres olika förmåga att tillgodogöra sig undervisning tydliggörs och lämpligen hanteras. Detta både ur synvinkeln förmågan att ta till sig information intellektuellt och att hantera åldersrelaterade fysiska funktionsnedsättningar. Om jag skall komma med någon negativ kritik så skulle boken kanske innehålla mer om kompletterande eller alternativa undervisningsformer. Jag tänker då på välgjord utbildning via videoinspelningar och TV-program och hur Internetmöjligheterna ”smyger sig på” genom att gamla mobiltelefoner byts ut mot nya smarta sådana och på samma sätt då gamla TV byts ut mot smart-TV. Detta inspirerar till att testa de smarta möjligheterna. Kan man tro att TV-program, tidningsartiklar och böcker om Internetanvändning snart blir lika vanliga som dito om matlagning är nu? Jag hoppas det. Boken innehåller också till stor del information om de vanligaste sätten/programmen på Internet som används som informationssökning, kommunikation, sociala medier, film, musik, spel, bildhantering och mycket mycket mer och då särskilt surfplatteanvändning.

En perfekt bok för de som utbildar/handleder äldre i att bli delaktiga i det digitala samhället och kanske också för att komplettera de egna kunskaperna om Internet. Jag rekommenderar boken varmt. Man säger ofta att kunskapen om att använda datorer är en färskvara. Bodil Jönsson, fysikern och professor emerita har skrivit förordet i boken och undertecknat ”i adventstid 2014” så visst är boken färsk. Den utges av förlaget Värkstaden (www.varkstaden.se).

Jag som recenserade heter Bo Jonsson och är föreläsare, ledamot i SeniorNet Sweden och ordförande i SeniorNet Nyköping. SeniorNet är en ideell utbildningsorganisation där äldre lär äldre digital kommunikation.

Bo Jonsson
Seniornet

——————————————————————————-

Äldre och Internet är titeln på en i veckan nyutkommen bok. Ett intressant och gediget arbete av Gunilla Brattberg med mångårig erfarenhet av rehabiliteringspedagogik toppad med verksamhet som internetevangelist och surfplattehandledare vid SeniorNet Kungsholmen. Boken passar väl främst som ledstjärna för SN-handledare.

Olov Östberg
Seniornet

——————————————————————————-

Äldre människor, särskilt kvinnor över 80 använder internet betydligt mindre än befolkningen i övrigt. Många av dem upplever detta som ett handikapp, men de tror inte att de kan lära sig den nya tekniken. Det finns gott om internetkurser för äldre, men det är inte lätt att få dem att fungera. I denna bok beskrivs en metod som varit framgångsrik om än vägen har varit stenigare än förväntat, och den kan säkert tjäna som inspiration för presumtiva kursledare. Här finns gott om faktaupplysningar och metodiska tips. Särskilt användbara är kanske tipsen om hur man väljer en surfplatta som passar ens behov. Just surfplattan har inte bara blivit barnens favorit utan lämpar sig också väl för datorovana äldre, något som boken visar tydligt. Gunilla Brattberg är ursprungligen läkare, inte IT-expert, men visar solid kunskap om ämnet.

Hans Svensson
Bibliotekstjänst


Äldre och sociala medier

Äldre och sociala medier

Boken innehåller register, referenslista med litteraturtips och listor över ämnesord, bokstavsförkortningar, emotikoner och smilies. Först ligger en kortare teoretisk del med forskning om äldres kontakter med sociala medier. Den följs av en fullmatad praktisk del med lättbegripliga exempel på hur olika sociala medier kan användas. Lägg till det ett intressant förord av professor emerita Bodil Jönsson och en intervju med 80-åriga twittraren och facebookaren Birgitta Jonsson. Till språk, uppläggning, innehåll och illustrationer är detta en ypperlig handledning för i första hand äldre, men oavsett ålder lämpar den sig för var och en som vill lära sig mer om 15-talet olika sociala medier.

Arne Järtelius
Bibliotekstjänst


Läa äldre IT

Lära äldre IT

Boken behandlar allmängiltigt handledarskap och utbildning av äldre i IT-frågor. Innehållet i den sista tredjedelen exemplifierar främst äldres tekniska problem med datorer, surfplattor och smarta mobiler. Målgruppen är primärt äldre med äldrepedagogik som en särskild avdelning, men boken är användbar för fler åldersgrupper. Lära äldre IT innehåller bland annat avsnitt om ledaren, ledarskap, förhållningssätt, lärstilar, mötesformer och ledarövningar. På ett begränsat utrymme lyckas författaren få med det väsentliga för en handledare i ämnet. Ett detaljrikt register, en kortfattad litteraturförteckning och tre kopieringsbara bilagor om kunskapskontroll avslutar.

Arne Järtelius
Bibliotekstjänst


Manual till människan

Manual till människan
Om utbildning i Livets Universitet

Boken kan fungera som en manual för att hantera jobbiga situationer i livet, och av anhöriga, vänner och arbetskamrater till lidande människor, liksom av läkare och sjukvårdspersonal. Den är detaljerad och tar upp alla möjliga situationer i livet där människor kan behöva hjälp att gå vidare. Det kan handla om att bli lämnad eller stå inför pensionen, eller helt enkelt att behöva hantera det ohanterbara. De olika märkliga fenomenen illustreras av uttalanden, kommentarer och berättelser. Manual till människan är genomtänkt, välskriven, lättfattlig, med överskådliga grafer och tabeller och försedd med referensförteckning och register.

Agneta Wirberg
Bibliotekstjänst
Ur:BTJ-häftet nr 19, 2016


Manual till människan

Recension i Läkartidningen 27/9 2016

Redskap inför kniviga patientmöten

Ett helt läkarlivs visdomar och erfarenheter samlade mellan pärmar. Gunilla Brattberg, specialist i anestesiologi och smärtbehandling, docent i hälso- och sjukvårdsforskning och professor emerita i rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH i Lund, har nästan hela sitt verksamma liv behandlat och rehabiliterat smärtpatienter men också vidgat sin verksamhet till att omfatta andra människor med stressrelaterad ohälsa. Människor som fått besked av sjukvården att de ska lära sig leva med sina besvär och att den inte kan erbjuda någon behandling längre. I den ideella verksamheten Värkstaden har Gunilla lett existentiella gruppsamtal för att hjälpa dessa människor leva med sina symtom.

Boken är mycket omfattande, ca 500 sidor och sammanfattar i stora delar författarens vetenskapliga arbeten och böcker på områdena smärtbehandling och rehabilitering av långtidssjukskrivna patienter. Vi får lära oss hur man bäst leder samtal, hur man lyssnar aktivt. Följande exempel på kapitel ger en god bild av innehållet: Att acceptera det oacceptabla, Att förlåta det oförlåtliga, Att hantera det ohanterbara, Att bli bedömd och missbedömd, Att återvinna människor. Boken förmedlar råd till läkare och patienter om ur man kan hjälpa människor som av olika anledningar, sjukdom, smärttillstånd, kroniska stressyndrom hamnat i en återvändsgränd och identifierar sig med symtom och sjukdom, »när hela livet värker«.

Boken har rikligt med vittnesutsagor från patienter som mått väl av att delta i Värkstaden. Kanske lite väl många men intressanta att ta del av eftersom de belyser hur patienter kunnat lämna ett sjukdomsbeteende och bygga en ny (friskare?) identitet. Några nyckelfraser är »Du är inte skyldig att bli frisk«, »Jag har lärt mig leva – inte bara överleva«. Flera av dessa patienter, tidigare handikappade av sjukdom, har efter att ha deltagit i Värkstadens gruppsamtal kunnat lämna patientrollen och i stället fungera som samtalsledare.

Jag har läst boken från pärm till pärm med stor behållning och lärt mig en hel del men den innehåller många upprepningar och fungerar därför bäst som en uppslagsbok att ta fram när man som läkare famlar efter råd i samtal med trasiga människor och känner att man saknar redskap och erfarenhet.

Vi får genom boken ta del av Gunilla Brattbergs omfattande och uppskattade livsgärning. Texten bottnar i Gunillas egen erfarenhet av sjukvården vilket gör den extra värdefull. Jag skulle önska att unga läkare tog sig tid och diskuterade enstaka kapitel i grupp. Alla kommer att möta s k besvärliga patienter under sin karriär. Dessa förtjänar god vård och största respekt. Med denna bok får man redskapen.

Torsten Mossberg
specialist i anestesiologi och intensivvård, tidigare medicinalråd i Socialstyrelsen


En handbok för trasiga människor
Manual till människan (Värkstaden)
Den detaljerade boken kan fungera som en manual för att hantera olika svåra situationer i livet. ”Ofta värkte hela livet” är ett citat från en patient i boken där narkos- och smärtläkaren Gunilla Brattberg sammanfattar sina 40-åriga erfarenheter av möten med trasiga människor. Boken vänder sig till människor som vill lära sig att leva bättre med kronisk smärta eller psykisk ohälsa, och till deras anhöriga. Brattberg menar att det inte finns någon quick fix, men att det går att arbeta långsiktigt med svåra mänskliga processer för att nå en bättre livskvalitet.

Insikten att sjukvården sällan kunde hjälpa lidande patienter ledde till att Brattberg under 20 år arbetade ideellt med ett rehabiliteringsprogram i så kallade ”Värkstäder” med ”efterbyggande” vård för patienter som sjukvården inte längre ansåg sig kunna behandla.

LUM (Lunds Universitets Magasin) Nr 5, 2016


Citat ur Bibliotekstjänsts recensioner publicerade med tillstånd från Bibliotekstjänst.