Värkmästarutbildningen

Lyssna på några ord om Värkmästarutbildningen. Värkmästarutbildningen

Ladda hem aktuell kurskatalog Värkstadens kurskatalog

Värkmästarutbildningen syfte är att hjälpa deltagaren att lämna offerrollen för att bli huvudperson i sitt eget liv. Det är en utbildning i basal självkännedom. Det tar tid att vända destruktiva livsmönster till konstruktiva. Det är som att vända en atlantångare. Det tar lång tid, men när det väl är gjort så går den stadigt på den nya kursen. Eftersom kursen i första hand vänder sig till långtidssjukskrivna så är det en lång utbildning, sammanlagt 28 veckor, dvs. sju månader. För att man ska våga anmäla sig, och för att man inte ska tappa sugen, har jag delat upp den i tre delkurser, som man bör ta i nämnda ordning. Men man kan ta pauser emellan dem.

Eftersom en förutsättning för att en rehabiliteringsprocess överhuvud taget ska komma igång börjar jag med fyra veckors Acceptanskurs. Innan man har accepterat sin sjukdom eller skada så lever man mot sina symtom. När man har accepterat dem lever man med sina symtom. Att leva mot symtomen tar en massa onödig energi. Den som kan leva med sina symtom kan uppnå god livskvalitet trots kvarstående symtom. I denna kurs får deltagaren lära sig en självhjälpsteknik (EFT, energiknackning) som han/hon kan ha nytta av resten av sitt liv. Metoden bygger på kognitiv terapi, akupressur och bearbetning genom ögonrörelser. Man läser en del texter, övar tekniken, handleds av kursledaren och samtalar med kursledare och övriga kursdeltagare i ett samtalsforum på Internet. Allt kursmaterial finns tillgängligt från början. Handledningen pågår endast under kurstiden.

Under den 12 veckor långa Vändkursen går man igenom ett antal ämnesområden som långtidssjukskrivna erfarenhetsmässigt brottas med. Varje vecka har ett tema, en inledande värderingsfråga, en text kring aktuellt tema, en inlämningsuppgift och ett samtalsforum på Internet. Under kursen kommer deltagaren att, med ledning av det hen lär dig, skapa en konkret plan för hur hen ska kunna förbättra sin hälsa.

Under den sista 12 veckor långa Renoveringskursen är syftet att deltagaren dels ska arbeta med sin förändringsplan och därmed befästa den förändring som påbörjats under Vändkursen. Dessutom kommer ytterligare ett antal teman att bearbetas. Varje vecka har ett tema, en inledande värderingsfråga, en film kring aktuellt tema, en text kring samma tema, en inlämningsuppgift och ett samtalsforum på Internet.

Lämplighetstest

Att ändra sitt sätt att tänka och bete sig och därmed förändras mot bättre hälsa kan vara en omskakande upplevelse. Ibland kan man tillfälligt må sämre innan man mår bättre. För att klara en Internetrehabilitering av detta slag bör du därför inte må alltför dåligt. Genom att fylla i ett test om ditt sinnestillstånd kan du få en uppfattning om du mår tillräckigt bra för att klara av Värkmästarutbildningen, med eller utan stöd på hemmaplan. Om du har över 20 poäng på testet bör du genomgå utbildningen i samråd med din läkare, så att du har någon att kontakta om du skulle må tillfälligt sämre. Även om du har över 20 poäng så kan du gå kursen om du känner att du kan klara av den. Ange på anmälningsblanketten hur många poäng du har på testet.

Klicka på MADRS för att komma till lämplighetstestet.