Frågeformulären

Värkstadens hälsoundersökning är i första hand avsedd för långtidssjukskrivna människor med stressrelaterad ohälsa, värk och smärta. Det finns inte ett ensamt test som mäter en människas hälsa. För att få en någorlunda god uppfattning behöver man besvara ett flertal olika tester som mäter olika aspekter av livet. Värkstadens hälsoundersökning omfattar ett antal frågeformulär som tillsammans ger en god bild av testpersonens hälsa, samtidigt som de ger en fingervisning var ”skon klämmer”, dvs. vilket område i livet som behöver bearbetas/behandlas för att hälsan ska förbättras. Observera att det inte går att ställa några säkra diagnoser med denna Hälsoundersökning. Även om du skulle ha höga poäng på något test tydande på en speciell diagnos, så kan de höga poängen bero på något annat än just den diagnos testet avser.

Värkstadens hälsoundersökning består i nuläget av tjugotre validerade frågeformulär. Att ett formulär är validerat betyder att det är testat och befunnits mäta det som det avser att mäta. När man fyller i frågeformulär av den här karaktären kan man ibland tycka att frågorna är konstiga eller svåra att svara på. Frågor i ett validerat frågeformulär ska man dock inte ändra. Ändringar i validerade frågeformulär kan göra så att de inte längre mäter det som avses. Svara så gott du kan på samtliga frågor. Om du hoppar över någon fråga så blir slutresultatet inte rättvisande. Tänk inte för länge på varje fråga. Det är ditt spontana svar som oftast är det mest rättvisande.

Genom att besvara nedanstående frågeformulär kan du få en god uppfattning om vad du behöver arbeta med för att må bättre och växa som människa. Du får dock inte tillgång till formulären förrän du har anmält dig och betalat avgiften (100 kronor). När du har gjort det och blivit inlagd i Webbklinikens modul för Hälsoundersökning så kan du logga in på webbkliniken (www.varkstaden.se/webbklinik) och i Hälsoundersökningens översta länk få det användarnamn och lösenord som behövs för att få tillgång till formulären. När du väl fått tillgång till formulären går de även att nå via länkarna nedan.

Hur upplever du nuläget?

Basfakta samt skattningar om nuläget: BAS

Hur hanterar du din livssituation?

Hjälplöshet och katastrofbenägenhet: PCS

Acceptans: CPAQ

Copingförmåga: CSQ

Hur är din självkänsla och självtillit?

Prestationsbaserad respektive relationsbaserad självkänsla: PRS

Självtillit: GSES

Hur är din livshistoria betäffande påfrestande livshändelser?

Påfrestande livshändelser: LEC

Hur är din stressituation?

Utmattningssyndrom: SMBQ

Posttraumatisk stress: IESR

Hur hanterar du din ilska/vrede?

Aggressionstest: NAI

Hur är din sömn?

Sömn: PSQI

Hur är din läkemedels- och alkoholkonsumtion:

Aktuella läkemedel: LÄKEMEDEL

Läkemedelsberoende: CAGE

Alkoholberoende: AUDIT

Har du sorg?

Sorg: BGQ

Hur är din hälsorelaterade livskvalité?

Hälsorelaterad livskvalitet: SF-36

Hur är din psykiska hälsa?

Psykisk/mental hälsa: GHQ

Ångest och depression: HAD

Depression: MADRS

Hur är din medvetna närvaro i nuet?

Medveten närvaro (mindfulness): MAAS

Har du tecken på neuropsykiatrisk störning?

Tecken på medfödda koncentrationsproblem och överaktivitet (ADHD): ASRS

Tecken på koncentrationsproblem och överaktivitet (ADHD) i barndomen: WURS

Tecken på autismspektrumstörning (t.ex. Aspergers syndrom): RAADS


Upphovsmän till respektive formulär finns angivet i formulärets referens(er). Bearbetningen för självtestning över internet har gjorts av Gunilla Brattberg, legitimerad läkare, specialist i anestesiologi och smärtlindring, docent i hälso- och sjukvårdsforskning samt professor i rehabiliteringspedagogik.

Det ligger ett omfattande programmeringsarbete bakom de resultat som presenteras. Det kan ha smugit sig in fel i dessa programkoder, varför jag skulle uppskatta om ni som upplever att testsvaren inte alls överensstämmer med er uppfattning om er själva hör av er till mig (Gunilla Brattberg) så ska jag kontrollera en extra gång att programkoderna är korrekta.