Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen är en ideell allmännyttig stiftelse (org.nr 802403-3246) som har skapats för att driva Värkstadens ideella verksamhet. Styrelseordförande och ansvarig för stiftelsen är Gunilla Brattberg, leg. läkare och professor em i rehabiliteringspedagogik.

Stadgarnas ändamålsparagraf
Stiftelsen ska ha ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta. Annan verksamhet syftar i första hand på information och utbildning kring det av stiftaren utvecklade Värkstadskonceptet, dvs. att i grupp arbeta med sin värk, sig själv och sin livssituation för att därigenom lära sig att bemästra sin värk. Även människor med psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd kan omfattas av stiftelsen. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska inte vara att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom.

Medel delas ut till forskare, institutioner, organisationer eller vårdanställda som vill göra en studie. Medel delas inte ut till enskilda personer med vårdbehov. Resebidrag och lönemedel beviljas ej. Bidrag ges inte heller till privatpersoner.

Bidrag
Bidrag till stiftelsen kan ges på bankgrio 5401-5086.
Bidra från stiftelsen se Ansökningshandlingar.

Utdelade bidrag

ÅrSökandeBeviljat beloppProjekts titel
2012Fontainhuset Sköndal20 000:-Kalla fötter
2013Ola Olén, barnläkare Enheten för klinisk epidemiologi, Inst. för Medicin Solna och Sektionen för barngastroenterologi, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.20 000:-Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med funktionella buksmärtor.
2014Roger Engberg, ST-läkare, Lyckeby Vårdcentral.20 000:-Brist på känsla av sammanhang vid långvarig smärta – hinder för god egenvård?
2015Mattias Strand, överläkare,Stockholms centrum för ätstörningar.20 000:-Patientstyrd inläggning för patienter med långvarig ätstörningssjukdom en modell för ökad livskvalitet och stärkt patientautonomi.
2016Värkstaden GB AB20 000:-Bidrag till tryckning av boken: Manual till människan
2018Elin Swärd, ST-läkare Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset10 000:-Bidrag till studie över sjukliga nervskador vid smärtsam handledsartros.
2018Sofia Jönsson, smärtläkare, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund10 000:-Bidrag för att ta fram ett  regionalt vårdprogram för Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).
2019Magnus Thordstein, Klinisk neurofysiologi, Linköpings Universitet20 000:-Bidrag till projektet: Utveckling av ny, enkel och icke-invasiv behandling av neuropatisk smärta.
2020Anke Samulowitz, sjukgymnast, psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet.20 000:-Samspelet mellan genusnormer och smärta i mötet mellan patient och personal.
2021Cecilia Ögren, narkos- och IVA-sköterska samt doktorand Göteborgs Universitet20 000:-Högfrekvent, högintensitets transkutan elektrisk stimulering (HIFI TENS) för långvarig endometriosrelaterad smärta. En randomiserad, kontrollerad studie med kvalitativa inslag.
2022Daniel Maroti, psykolog, Ektorps vårdcentral, Nacka20 000:-Känslofokuserad terapi (EAET) i reguljär primärvård för patienter med medicinskt oförklarade symtom respektive somatiska syndrom med hög vårdkonsumtion.
2023Helena Gunnarsson, lektor i psykologi och fysioterapeut, Linnéuniversitetet19 055:-Kan känslomässiga tillstånd påverkar mekaniska smärttrösklar?
2024Salwan Divan, doktorand, Insitutionen för vård och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göreborgs Universitet.20 000:-Att använda Nudge (en knuff i rätt riktning) som facilitator för att öka upptaget av TENS-terapi i den postoperativa fasen.