Köpvillkor

Förbud/tillstånd att använda material ur produkter med copyright

 

Upphovsrättslagen

Enligt svenska lag råder kopieringsförbud när det gäller material som är skyddat av upphovsrättslagen. Man får inte mångfaldiga delar av eller hela innehållet i böcker, skrifter, internetsidor m.m. och sprida det bland elever, patienter, arbetskamrater, vänner m.fl. 

Kopiering för privat bruk

Var och en får för sitt privata bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Den framställda kopian får inte användas för annat ändamål än framställarens privata bruk. Exemplarframställningen får endast avse begränsade delar av verk. En begränsad del kan t ex vara ett kapitel eller annat avgränsat avsnitt i en bok.

Citat

Ur offentliggjort verk får man göra citat i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citatet skall för att vara tillåtet vara kort och användas i anslutning till annan text, antingen som utgångspunkt för en analys, kommentar etc. eller för att belysa en tes eller en beskrivning. Upphovsmannen måste alltid anges.

Särskilda regler om bilder

Reglerna om kopiering för privat bruk och om citat gäller också bilder. Det är inte tillåtet att utan vidare “piffa upp” ett material med andras bilder. Man får alltså inte utan tillstånd – som ofta sker vid intern information inom företag och myndigheter – kopiera in skämtteckningar och liknande för att göra produkten mera lättsam. Om man har tillstånd från upphovsmannen måste ursprung och upphovsman tydligt anges vid användandet av den aktuella bilden. 

Straff och skadestånd

Den som utan att ha rätt till det utnyttjar annans upphovsrätt gör sig skyldig till intrång i denna. Om intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan det medföra straff och skadeståndsskyldighet. Maxstraffet är fängelse i två år. Dessutom blir upphovsmannen berättigad till ersättning för själva utnyttjandet. Åtal kan väckas inte bara av upphovsmannen själv utan även av det allmänna om det är påkallat ur allmän synpunkt. Intrång föreligger inte bara om utnyttjaren saknar varje rätt att använda verket. Om han kan åberopa en inskränkningsbestämmelse men inte följer de villkor lagen uppställer blir det fråga om intrång. Så är t ex fallet om någon säljer kopior som framställts för privat bruk eller delar ut dem till en stor krets. 

Avtalsmöjligheter

I de fall som beskrivits i det föregående behöver den som utnyttjar inskränkningarna i upphovsrätten inte ta kontakt med upphovsmannen. Handlar det däremot om spridning till en vidare krets krävs det ofta medgivande av vederbörande rättsinnehavare – upphovsmannen och/eller förläggaren. 

Kopiering för undervisningsändamål

Bonus Presskopias avtal på undervisningsområdet innebär att lärarna vid den skola som ingått ettkopieringsavtal fått ett generellt tillstånd att fotokopiera ur skyddade verk, såsom böcker, tidningar, tidskrifter och noter. Avtalet medför att läraren får kopiera 15%, dock högst 15 sidor ur en skrift till sina egna elever, för att komplettera den obligatoriska kurslitteraturen. Avtalet för skolor och gymnasier tillåter även, fr o m juli 2005, utskrifter från t ex Internet med högst 15 sidor i A4-format. Läraren får kopiera så många exemplar att han själv får några exemplar och hans elever var sitt. 

Kopiering för intern information

Bonus Presskopia erbjuder myndigheter, företag och organisationer en särskild licens för kopiering för intern information. Licensen ger rätt att fotokopiera ur utgivna böcker, tidningar och tidskrifter från hela världen för att tillgodose behovet av information inom verksamheten. Det är naturligtvis inte tillåtet att kopiera en hel bok, tidning eller annan skrift. Licensen medger att du kopierar 15 procent av antalet sidor ur en och samma skrift, dock inte mer än 15 sidor. För att få rätt att kopiera fyller du i en licensansökan och betalar för så många kopior du tror att du behöver göra under den kommande tolvmånadersperioden.

Personuppgiftshantering

För upplysning om vilka personuppgifter som lagras se Personuppgifter.

1 kommentar på “Köpvillkor

  1. Hej, gjorde precis en beställning men missade att anteckna Swish numret – tack om du ä/ni kan maila!/Mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*